વ્હાલા ગ્રાહક મિત્રો, આપ આપના વહોટસએપમાં નવા આવનારા કાયદાના પુસ્તકો વિશે રેગ્યુલર અપડેટ મેળવવા ઈચ્છતા હોવ તો આજે જ અમારો નંબર 9825688856 આપના મોબાઈલ ફોનની ફોનબુકમાં સેવ કરો અને અપડેટ લખીને અમારા નંબર 9825688856 પર વહોટસએપ કરો.....  દરેક પુસ્તક ઉપર ડિસ્કાઉન્ટ મેળવો... આ ઉપરાંત રુ. 300 ઉપરની ખરીદી કરો અને મેળવો 5 ટકા એક્સ્ટ્રા ડિસ્કાઉન્ટ તેમજ ફ્રી ડીલીવરી..... 

Dear Customer, If you want to receive Regular Updates of New Law Books on Your WHATSAPP, kindly save our mobile no. 9825688856 in your Phonebook & Write "Update" then Send Whatsapp on 9825688856. Get Discount on Every Books. Purchase of Above Rs. 300 & Get 5% Extra Discount + FREE DELIVERY...    

www.gujaratilawbooks.com we accept all major wallet and online payments...

GUJARATILAWBOOKS.COM ADDRESS

© Copyright 2016 gujaratilawbooks. All rights reserved.