****કોરોના મહામારીને કારણે ડીલીવરી સમયમાં ફેરફાર થઈ શકે છે.******* વ્હાલા ગ્રાહક મિત્રો, આપ આપના વહોટસએપમાં નવા આવનારા કાયદાના પુસ્તકો વિશે રેગ્યુલર અપડેટ મેળવવા ઈચ્છતા હોવ તો આજે જ અમારો નંબર 9825688856 આપના મોબાઈલ ફોનની ફોનબુકમાં સેવ કરો અને અપડેટ લખીને અમારા નંબર 9825688856 પર વહોટસએપ કરો.....  દરેક પુસ્તક ઉપર ડિસ્કાઉન્ટ મેળવો... આ ઉપરાંત રુ. 300 ઉપરની ખરીદી કરો અને મેળવો 5 ટકા એક્સ્ટ્રા ડિસ્કાઉન્ટ તેમજ ફ્રી ડીલીવરી.....  ****કોરોના મહામારીને કારણે ડીલીવરી સમયમાં ફેરફાર થઈ શકે છે.*******

****Due To Corona Situation Delivery Times may be vary*****        Dear Customer, If you want to receive Regular Updates of New Law Books on Your WHATSAPP, kindly save our mobile no. 9825688856 in your Phonebook & Write "Update" then Send Whatsapp on 9825688856. Get Discount on Every Books. Purchase of Above Rs. 300 & Get 5% Extra Discount + FREE DELIVERY...     ****Due To Corona Situation Delivery Times may be vary*****

Now Order on Whatsapp www.GujaratiLawBooks.com

GUJARATILAWBOOKS.COM ADDRESS

© Copyright 2016 gujaratilawbooks. All rights reserved.
CHAT AT